Algemene voorwaarden

Hieronder treft u onze algemene voorwaarden aan. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op.
U kunt onze algemene voorwaarden ook hier downloaden.

Algemene voorwaarden

General terms and conditions

[ENGLISH VERSION BELOW]

versie 1.4

Vertaalbureau Urgent Vertalen is ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 65411382. In de onderstaande voorwaarden heeft de aanduiding “vertaalbureau” betrekking op Urgent Vertalen.

Van deze algemene voorwaarden is een Engelstalige versie beschikbaar. In geval van interpretatieverschillen tussen de Nederlandse en Engelse tekst van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst leidend.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het vertaalbureau en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij het vertaalbureau met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van het vertaalbureau zijn vrijblijvend.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien het vertaalbureau vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van het vertaalbureau of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door het vertaalbureau van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3 Het vertaalbureau mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan het vertaalbureau heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan het vertaalbureau zijn verstrekt.
2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van het vertaalbureau binden het vertaalbureau pas nadat het vertaalbureau deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Indien het vertaalbureau er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is het vertaalbureau gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

Artikel 3 – Wijziging en annulering van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is het vertaalbureau gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Het vertaalbureau stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.
3.3 Indien het vertaalbureau voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan het vertaalbureau de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

4.1 Het vertaalbureau is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door het vertaalbureau te vertalen of bewerken tekst(en).
4.2 Het vertaalbureau zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Het vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien het vertaalbureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft het vertaalbureau het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van het vertaalbureau voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. Het vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien het vertaalbureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.4 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van het vertaalbureau te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Leveringstermijn en tijdstip van levering

5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra het vertaalbureau constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is het vertaalbureau gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
5.2 Bij toerekenbare overschrijding door het vertaalbureau van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Het vertaalbureau is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.
5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending (fax, e-mail, modem, ftp, enz.), het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.
5.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door het vertaalbureau is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door het vertaalbureau mogelijk te maken.
5.5 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met het vertaalbureau verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 6 – Honorarium en betaling

6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij het vertaalbureau geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Het vertaalbureau kan naast zijn honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.
6.2 De prijs die het vertaalbureau voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
6.3 Het vertaalbureau is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die het vertaalbureau tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan het vertaalbureau bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door het vertaalbureau schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
6.6 Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is het vertaalbureau gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens het Besluitvergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7 – Reclames en geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan het vertaalbureau kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en het vertaalbureau om commentaar vraagt en indien het vertaalbureau vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is het vertaalbureau gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3 Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien het vertaalbureau zulks om hem moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door het vertaalbureau van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat het vertaalbureau erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.
7.4 Indien de klacht gegrond is, is het vertaalbureau gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien het vertaalbureau redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.
7.5 Het recht van de opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Het vertaalbureau is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan het vertaalbureau toerekenbare tekortkoming. Het vertaalbureau is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
8.2 De aansprakelijkheid van het vertaalbureau is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief BTW, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht.
8.3 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft het vertaalbureau van iedere aansprakelijkheid.
8.4 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door het vertaalbureau geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.5 Het vertaalbureau is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Het vertaalbureau is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door het vertaalbureau geleverde bestanden of informatiedragers.
8.6 De opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.
8.7 De opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 – Ontbinding en overmacht

9.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is het vertaalbureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Het vertaalbureau kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
9.2 Indien het vertaalbureau door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft het vertaalbureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval – doch niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop het vertaalbureau geen invloed kan uitoefenen.
9.3 Indien het vertaalbureau ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

Artikel 10 – Auteursrecht

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door het vertaalbureau vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens het vertaalbureau met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en het vertaalbureau is Nederlands recht van toepassing.

General terms and conditions

version 1.4

Vertaalbureau Urgent Vertalen is registered under Chamber of Commerce number 65411382 and is referred to hereafter in these terms and conditions as ‘translation agency’.

A Dutch version of these terms and conditions is available. Should there be differences of interpretation between the Dutch and the English text of these general terms and conditions, the Dutch text takes precedence.

Article 1 – General

These general terms and conditions are applicable to all legal relationships between the translation agency and the client, to the exclusion of any general or other terms and conditions applied by the client unless the translation agency has agreed otherwise in writing.

Article 2 – Quotations and conclusion of the contract

2.1 The translation agency’s general offers and quotations are free of any obligation (‘No obligation’).
2.2 The translation agency may rescind any quotation or delivery time given if it has not had the opportunity to see the entire text to be translated or revised beforehand. The contract comes into effect with the written or verbal acceptance of the translation agency’s quotation by the client or – if no quotation has been offered – with the written confirmation by the translation agency of the order placed by the client.
2.3 The translation agency may consider the client to be the person who has placed the order with it unless that person has expressly stated that they are acting on the mandate, in the name and at the cost of a third party and the name and address of that third party is supplied to the translation agency at the same time.
2.4 Any agreements and undertakings made by representatives or staff of the translation agency shall only be binding once the translation agency has expressly confirmed them in writing.
2.5 In the event of any reasonable doubt on behalf of the translation agency as to whether the client will be able to fulfil their payment obligations, the translation agency shall have the right to demand sufficient security from the client before commencing or continuing with the order.

Article 3 – Changes to, or cancellations of, orders

3.1 Any changes other than those of a minor nature which the client makes to the order after the conclusion of the contract shall entitle the translation agency to amend the time taken to complete the order and/or fee or to refuse the order altogether. In the latter case, the client shall pay for the work on the order that has already taken place and the provisions of paragraph 3 of this article shall apply accordingly.
3.2 Should an order be cancelled by the client, the client shall pay the entire cost of the work on the order that has already been carried out. Furthermore, the client shall, where applicable, pay an hour rate for any research that has already been carried out for the rest of the order. The translation agency shall provide any work already carried out to the client on request. The quality of the work already carried out cannot in this case be guaranteed.
3.3 Should the translation agency have reserved time for the cancelled order, the translation agency may charge the client 50% of the fee for the work on the order not carried out.

Article 4 – Execution of orders and non-disclosure

4.1 The translation agency undertakes to carry out the order to the best of its knowledge and ability and with the application of the necessary expertise, taking into account the purpose specified by the client for the text or texts to be translated or revised.
4.2 Insofar as the execution of the order allows, the translation agency shall treat all information provided to it by the client as confidential. The translation agency shall require its employees to maintain confidentiality. The translation agency is not liable for breaches of confidentiality by employees if it can reasonably show that it could not have prevented that breach.
4.3 Unless expressly agreed otherwise, the translation agency has the right to allow an order to be partially or entirely carried out by third parties, without affecting the translation agency’s responsibility to ensure the confidentiality and proper execution of the order. The translation agency shall require such third parties to maintain confidentiality. The translation agency is not liable for breaches of confidentiality by employees if it can reasonably show that it could not have prevented that breach.
4.4 Where possible, the client is obliged to provide substantive explanation of the text to be translated on request and to provide relevant documentation and terminology where available. Forwarding of such information is entirely at the client’s own expense and risk.

Article 5 – Time taken to complete the order and time of delivery

5.1 The agreed time to complete the order is provisional unless otherwise expressly agreed in writing. As soon as the translation agency has established or expects that it is no longer possible to deliver the order on time, it shall inform the client immediately.
5.2 Should, for reasons which are not outside of its control, the translation agency exceed a time expressly agreed in writing to complete the order, the client is entitled to cancel the contract if the completion of the work can no longer be expected within a reasonable period. The translation agency is then not obliged to pay compensation. The cancellation does not release the client from the obligation to pay for the work on the order already carried out.
5.3 The order is considered to have been delivered at the time that the translation or revision is sent. The time that the translation or revision is sent is the moment that it is put in the post, given to a courier or, when sent electronically (fax, e-mail, modem, ftp, etc.), the moment when the medium has completed sending.
5.4 In respect of the execution of the contract, the client is obliged to do everything reasonably necessary or appropriate to ensure that the translation agency can to deliver on time.
5.5 The client is obliged to lend his/her fullest co-operation to ensure that the order is delivered in accordance with the contract with the translation agency. The client shall be in default of his/her obligations under the contract without having been sent a demand if he/she refuses to accept the order, in which case, the provisions of article 6.5 shall be accordingly applicable.

Article 6 – Fee and payment

6.1 The fee is based in principle on the word or hour rate as applied by the translation agency unless otherwise agreed. As well as the fee, the translation agency may charge the client for expenses in connection with the execution of the order. A minimum rate per language combination may be charged for every order.
6.2 The price given by the translation agency for the work to be carried out is only valid for work in accordance with the agreed specifications.
6.3 The translation agency is entitled to increase the agreed price if extra text to be translated or revised, unclear copy, faulty computer programmes or data files are delivered by the client which force the translation agency to undertake more work or incur more costs than the translation agency could reasonably have expected. The above examples are not exhaustive.
6.4 All prices given are exclusive of VAT.
6.5 All invoices must be paid net within 14 days of the invoice date (or within any other period if given in writing by the translation agency) in the currency in which the invoice is drawn up without the application of any discount, adjustment or suspension. If payment is not made on time, the client shall be deemed to be in default without further notice, in which case, statutory interest at the rate of 2 per cent shall be applied to the invoiced amount from the date of default until the moment of full payment.
6.6 Should the client remain in default, the translation agency shall be entitled to charge extra-judicial collection costs in accordance with the Compensation for Extra-Judicial Costs Order [Besluitvergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten].

Article 7 – Complaints and disputes

7.1 The client must make any complaints about the delivery of the order known to the translation agency as quickly as possible and, in any case, within ten work days and in writing. Lodging a complaint does not release the client from any payment obligations.
7.2 Should the client question the correctness of certain translation solutions and ask the translation agency for a response, and the translation agency can reasonably show that the translations given are not incorrect, the translation agency is entitled to charge the client for all extra hours worked to do that and any other related costs.
7.3 Should the client have made no complaints within the period stated in paragraph 7.1, he shall be deemed to have accepted the delivery in its entirety and complaints shall only be considered at the sole discretion of the translation agency. Amendments by the translation agency to any part of the translated or revised text at the request of the client does not mean that the translation agency accepts that an inferior service has been provided.
7.4 Should the complaint be found to be valid, the translation agency is entitled to a reasonable period of time in which to improve or replace the delivered order. If the translation agency cannot reasonably meet the demand for an improvement or replacement, it may grant a discount.
7.5 The right of the client to submit complaints lapses if the client has revised, or had revised, the part of the delivered order over which there is a complaint or complaints, irrespective of whether he/she has supplied the delivered order to a third party or not.

Article 8 – Liability and indemnity

8.1 The translation agency is only liable in respect of the client for damage or loss which is the direct and demonstrable consequence of a shortcoming that is attributable to the translation agency. The translation agency is in no circumstances liable for any other form of damage or loss, such as indirect, consequential and/or business losses, losses due to delay and loss of profits.
8.2 The liability of the translation agency is in any case limited to the invoiced value, exclusive VAT, of the invoiced and/or delivered portion of the relevant order.
8.3 Ambiguity in the text to be translated releases the translation agency from any liability.
8.4 The judgement as to whether a text or the use of a text to be translated or revised, or the text or the use of the text once translated or revised by the translation agency, includes certain risks of physical injury, is entirely at the client’s own risk and expense.
8.5 The translation agency is not liable for damage to, or loss of, documents, data or data carriers which have been made available for the execution of the contract. The translation agency is also not liable for costs and/or damage incurred as a consequence of the use of information technology (IT) and means of telecommunication or as a consequence of the transport of data or data carriers or the presence of computer viruses in files or data carriers supplied by the translation agency
8.6 The client indemnifies the translation agency from all claims from third parties which may arise out of the use of the delivered order.
8.7 The client also indemnifies the translation agency against all claims from third parties in respect of alleged breach of rights of ownership, patent, copyright or other intellectual rights in the execution of the contract.

Article 9 – Dissolution and force majeure

9.1 If the client is unable to fulfil his/her obligations, be declared bankrupt or if a petition for his/her bankruptcy has been filed, if the client has applied for or been granted a suspension of payment, or if the client has been declared subject to a debt rescheduling scheme as a natural person or if his/her company has gone into liquidation, the translation agency is entitled to dissolve the contract partially or completely and to cease its execution without any obligation to compensate the client. The translation agency can also demand immediate payment of any amounts owing.
9.2 Should the translation agency be unable to fulfil its obligations due to circumstances for which it cannot be held responsible or force majeure, it is entitled to dissolve the contract without any obligation to compensate the client. Such circumstances (force majeure) include – but are not limited to – fire, accident, sickness, strike action, riots, war, acts of terrorism, transport delays, government measures, interruptions to the provision of services by internet providers, negligence by suppliers or other circumstances over which the translation agency has no influence.
9.3 Should the translation agency be compelled by force majeure to discontinue the execution of the contract, it reserves the right to payment for the work carried out up to that point in time and any expenses incurred or advances paid.

Article 10 – Copyright

Unless otherwise expressly agreed in writing, the copyrights to the translations produced by the translation agency pass to the client at the moment that he/she fulfils all his/her obligations to the translation agency in respect of the order in question.

Article 11 – Applicable law

Dutch law is applicable to all legal relationships between the client and the translation agency.